Jury

Shivya Nath

Elsamarie DSilva

Shaili Chopra

Deepali Naair

Akila Urankar