Jury

Mohandas Pai

Ankhi Das

Anjali Bansal

Shaili Chopra

Devita Saraf

Elsamarie DSilva

Raj Nayak

Amitabh Kant